Statut przedszkola

 

Niepublicznego Przedszkola

JĘZYKOWY PLAC ZABAW”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Niepubliczne „JĘZYKOWY PLAC ZABAW” Weronika Ogórek-Paluszek, Anna Przybylska , zwane dalej „Przedszkolem”

 2. Siedziba Przedszkola: 67-200 Głogów, ul. Mechaniczna 5j/19

 3. Działalność Przedszkola odbywa się w budynku przy ul. Mechanicznej 5j/19

 4. Organem prowadzącym Przedszkole są osoby fizyczne : Weronika Ogórek-Paluszek – Dyrektor Przedszkola, zamieszkała na ulicy Złota Podkowa 11, 67-200 Głogów, Anna Przybylska – Dyrektor Przedszkola, zamieszkała na ulicy Oriona 2/10, 67-200 Głgów , telefon : 505 802 403, adres e-mail : jezykowyplaczabaw@o2.pl, www.jezykowyplaczabaw.pl

§ 2

 1. Przedszkole działa na podstawie:

 1. ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)art. 72 ust. 1, art. 82 ust. 2, art. 102, art. 111.
 2. ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) art. 322 ust. 1, art. 368.
 3. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.); przepisów wykonawczych do tej ustawy;

 4. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

 5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

 6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 7. Statutu Niepublicznego Przedszkola „ Językowy Plac Zabaw”.

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

Głównymi celami działalności placówki jest:

 1. Szeroko rozumiane dobro dziecka.

 2. Realizacja podstawy programowej przez dobrze wyszkoloną kadrę.

 3. Realizacja celów edukacyjnych oraz opiekuńczych w poszanowaniu praw dziecka.

§ 4

Zadania Przedszkola:

 1. Zorganizowanie oddziału , w którym do grupy mieszanej uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 lat do 6

 2. Zorganizowanie opieki dzieciom oraz zapewnienie im edukacji zgodnej z obowiązującą podstawą programową.

 3. Rozwijanie zainteresowań dzieci i wychowanie w ścisłym kontakcie z ich rodzicami.

 4. Zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w budynku przedszkola jak i poza nim.

 5. Dostosowanie poziomu zajęć i zabaw, by każde dziecko osiągało sukcesy.

 6. Przekazywanie dzieciom fundamentalnych zasad i norm społecznych.

 7. Budowanie tożsamości narodowej.

 8. Wychowanie w duchu tolerancji.

 9. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, utrwalanie zasad promocji i ochrony zdrowia

 10. Systematyczna diagnoza potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci.

 11. Kształtowanie pewności siebie i konsekwencji w działaniu.

 12. Umożliwienie dzieciom rocznego przygotowania przedszkolnego
 13. Rozpoznawanie barier i możliwości indywidualnych dzieci.

 14. Zapewnienie dzieciom opieki logopedycznej.

 15. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc psychologiczno- pedagogiczną
 16. Organizowanie różnorodnych działań we współpracy ze środowiskiem.

 17. Wspieranie rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

§ 5

Szczegółowe zadania i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy wychowawczo-dydaktycznej w poszczególnych grupach przedszkolnych.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 6

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola,

§ 7

 1. Stanowisko Dyrektora Przedszkola pełni organ prowadzący.

 2. W Przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego może być utworzone stanowisko Wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

 3. Dyrektor Sprawuje nadzór pedagogiczny.

 4. W imieniu Dyrektora nadzór pedagogiczny może pełnić Wicedyrektor lub inny nauczyciel w ramach udzielonego mu upoważnienia.

 5. Do zadań i kompetencji Dyrektora Przedszkola należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Przedszkola oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

 2. ustalanie wysokości czesnego i zasad w tym zakresie obowiązujących,

 3. organizowanie i prowadzenie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,

 4. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

 5. zapewnienie i nadzór nad właściwymi warunkami bhp i ppoż. w placówce.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. kierowania polityką kadrową przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

 2. przyznawania nagród, wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,

 1. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z nauczycielami przestrzega zasad zawartych w regulaminie tego organu, jak również ze środowiskiem lokalnym i władzami oświatowymi.

 2. Dyrektor Przedszkola dopuszcza do użytku przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

§ 8

 1. W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 2. Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 9

 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłaty stałej za pobyt dziecka , zwanej czesnym, oraz subwencji otrzymanej z gminy.

 2. Zajęcia w Przedszkolu prowadzone są przez cały rok, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej oraz przerw, dni wolnych ustalonych przez organ prowadzący.

 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.30. Istnieje możliwość zmiany czasu pracy Przedszkola w zależności od potrzeb w oparciu o odrębne uzgodnienia z rodzicami.

 4. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 5. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z odpowiednio wyposażonych sal do nauczania, wychowania i opieki, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, szatni i sali jadalnej.

 6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia oraz tygodnia z uwzględnieniem dodatkowych zajęć.

 7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 8. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku.

 9. Rekrutacja do Przedszkola trwa przez cały rok, w zależności od wolnych miejsc.

 10. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola zobowiązani są do podpisania umowy, oraz wypełnienia stosownych dokumentów przygotowanych przez Dyrektora Przedszkola.

 11. Zasady oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ustala organ prowadzący.

 12. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci dostarczane przez firmę cateringową, z którą współpracuje na mocy zawartej umowy.

 13. Rodzice uiszczają opłatę za czesne i wyżywienie do 10 każdego miesiąca.

 14. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 15. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

 16. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora w porozumieniu z nauczycielami.

 17. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)  z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,

2)  z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

 1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne oraz harmonijny rozwój powierzonych jej opiece dzieci.

ROZDZIAŁ V

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM

§10

 1. Przedszkole sprawuje  bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

 2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są  pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem wychowania w przedszkolnego.

 3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

 4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

 5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

 6. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

 7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Wycieczki organizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają  się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.

 9. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

 10. Pracownicy Przedszkola nie podają żadnych leków doraźnych dzieciom.

 11. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowia w przypadkach uzasadnionych.

 12. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień).

 13. Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników Przedszkola jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.

ROZDZIAŁ VI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

§ 11

W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

§ 12

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców – na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica.

 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby  wskazanej przez rodziców.

 3. Dziecko może  być odebrane przez osobę upoważnioną  przez rodzica w oświadczeniu, złożonym w Przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości.

 4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę po wyjściu z sali przedszkolnej.

 5. Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym lub zachowującej się agresywnie, bez względu na to, czy jest to rodzic (prawny opiekun) czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

§ 13

 1. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście lub telefonicznie do godziny 7.45).

 2. W trosce o zdrowie własnego dziecka i innych dzieci, do Przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe.

Rozdział VII

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA

§ 14

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami.

§ 15

 1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i postawę moralną z poszanowaniem ich godności osobistej.

 2. Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują te obserwacje.

 3. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele prowadzą analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

 4. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną .

 5. Do zadań nauczyciela przedszkola należy:

 1. planowanie i prowadzenie  pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

 3. prowadzenie  obserwacji  pedagogicznych  mających  na  celu  poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji i przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

 4. ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,

 5. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

 6. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 7. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

 8. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

 9. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 10. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 11. realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,

 12. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

 § 16

 1. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami to:

1) zebrania grupowe,

2) przy odbiorze dziecka udzielane są zainteresowanym rodzicom informacje na temat postępów i zachowania dziecka

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami,

4) zajęcia otwarte,

7) udział w uroczystościach przedszkolnych, festynach, itp.

§ 17

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi.

 2. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 3. Pracownicy obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

 4. Szczegółowe zadania pracowników obsługi określają zakresy obowiązków ustalone przez  Dyrektora Przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

§ 18

1. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do:

 1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy,

 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 1. wyrażania i przekazywania nauczycielowi wniosków z obserwacji pracy w Przedszkolu.

2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do:

1) przestrzegania niniejszego statutu Przedszkola,

2) przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola o określonych godzinach,

3) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

4) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,

5) przekazywania istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka,

6) współpracy z nauczycielami w celu optymalnego rozwijania umiejętności dziecka.

ROZDZIAŁ IX

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 19

1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola korzystają ze wszystkich praw określonych w przepisach, a w szczególności z prawa do:

 1. warunków zapewniających im bezpieczeństwo i właściwą opiekę,

 2. prawidłowo zorganizowanego procesu wychowawczo–dydaktyczno-opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

 4. akceptacji ich osoby,

 5. ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

 6. życzliwego i podmiotowego traktowania,

 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,

 8. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

 9. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

 10. przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić.

2. Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają obowiązek poszanowania mienia w Przedszkolu.

3. Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w następujących przypadkach:

 1. zalegania z odpłatnością za Przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,

 2. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola,

 3. gdy zachowanie dziecka uniemożliwia zapewnienie jemu i innym dzieciom bezpieczeństwa, a rodzice nie podjęli współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu tj. terapia, współpraca z poradnią specjalistyczną lub gdy podjęte działania nie przyniosły odpowiednich rezultatów,

 4. podania w karcie zgłoszeniowej dziecka informacji niezgodnych z prawdą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi .

2. Dla zapewniania znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. umieszczenie Statutu na stronie internetowej Przedszkola,

2) udostępnienie Statutu przez Dyrektora Przedszkola.

3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

4. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola, należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole – Dyrektora Przedszkola.

§ 21

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

 3. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.

 

ANEKS 

 

Aneks nr 1

zmieniający Statut Niepublicznego Przedszkola „Językowy Plac Zabaw” z dnia 1 września 2019

 

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Niepublicznego Przedszkola „Językowy Plac Zabaw”

§ 1 ust. 1 zamianie ulega nazwa przedszkola i ust.1 otrzymuje brzmienie:

 1. Nazwa przedszkola brzmi: „Językowy Plac Zabaw „ s. c, Weronika Ogórek-Paluszek , Daniel Paluszek

§ 1 ust. 4 zamianie ulega organ prowadzący przedszkole i ust.4 otrzymuje brzmienie:

4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Weronika Ogórek-Paluszek, zamieszkała na ulicy Złota Podkowa 11, 67-200 Głogów. Dyrektorem Przedszkola jest Weronika Ogórek-Paluszek, zamieszkała na ulicy Złota Podkowa 11, 67-200 Głogów.